Close

Polityka prywatności dla aplikacji LodzkieGo!

Klauzula informacyjna dla użytkownika „Lodzkie Go!”

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą     w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.

2)    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lodzkie.pl.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i umożliwienia korzystania z funkcjonalności aplikacji „Lodzkie Go!”, w tym wymiany informacji z innymi użytkownikami aplikacji.

4)    Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i umożliwienia korzystania z aplikacji jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa, uchwała nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowa.

W przypadku podawania dodatkowych danych, z inicjatywy użytkownika, np. w trakcie wymiany informacji z innymi użytkownikami, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie.

5)    Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą inni użytkownicy aplikacji „Lodzkie Go!”, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dostawcy usług IT, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

6)    Dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania aplikacji „Lodzkie Go!”,  lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO, prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

8)    Posiada Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).

9)  Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez kontakt z Administratorem, np. wysłanie stosowanego żądania na adres e-mail projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

10)  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

11)  Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności aplikacji „Lodzkie Go!”

12) W przypadku wyrażenia zgody na profilowanie, podane przez użytkownika dane osobowe będą służyć prezentowaniu informacji dostosowanych do osobistych preferencji użytkownika a także wysyłaniu powiadomień push. Profilowanie, o którym mowa, nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które mogłyby wywoływać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na użytkownika. Wyrażoną zgodę na profilowanie można w każdej chwili wycofać, jednak uniemożliwi to korzystanie z funkcji personalizacji aplikacji.