Close

Polityka prywatności dla aplikacji Navi AGH

Klauzula informacyjna dla użytkownika „Navi AGH”

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iodo@agh.edu.pl.

3) Dla użytkowników posiadających konta w systemie administracyjnym CMS Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika ze Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej §38, z dnia 26 czerwca 2019 roku.

4) Aplikacja Nawigacyjna dla wyznaczania położenia użytkownika, potrzebnego do działania aplikacji pobiera lokalizację użytkownika w tym dane z odbiornika bluetooth i GNSS (jak siły sygnałów dostępnych beaconów, pozycję i dokładność z odbiornika GNSS).

5) W przypadku włączenia przez użytkownika opcji otrzymywania powiadomień, w tym powiadomień o ewakuacji, użyta przez Wykonawcę systemu biblioteka programistyczna obsługująca tę czynność pobiera następujące dane: IP adress, Push Tokens (do wysyłania spersonalizowanych powiadomień), UserID, Zakupy w aplikacji, Data pierwszej sesji w bibliotece oraz ostatniej sesji, Data ostatniej sesji w bibliotece, Łączna liczba sesji w bibliotece, Łączy czas korzystania z aplikacji, Kliknięcie w powiadomienie.

6) Pani/Pana dane osobowe wymienione w punkcie 3 przetwarzane będą przez Administratora w celu autoryzacji użytkownika i przyznawania mu danych uprawnień zarządzania systemem nawigacyjnym – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6., ust. 1. lit. c RODO; art. 49., ust. 2. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U.2021.0.478; art. 21 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U.2019.0.1479.

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

8) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych może mieć producent oprogramowania systemu nawigacyjnego, mającego siedzibę w Polsce.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.

10) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.